FirmaWiadomoœciProjektyProjekty niskopršdoweWizualizacjeCertyfikatyPartnerzyKontakt


PROJEKTOWANIE:
 • Instalacje oœwietlenia - wnętrza i zewnętrzne
 • Słabopršdowe
 • Silnopršdowe
 • Stacje transformatorowe SN/NN
 • Instalacje odgromowe
 • Instalacje przeciwprzepięcioweWYKONANIE:
 • Instalacje gniazd i oœwietlenia
 • Alarmy
 • ZasilaniaDORADZTWO:
 • Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne
 • Oœwietlenie
 • Inteligentny budynek

Firma

Firma „KOS-EL” istnieje od 2000 roku, jest firmš prywatnš z siedzibš w Zabrzu. Swoje działania realizuje na terenie całej Polski. Specjalizuje się w realizacji kompleksowych projektów branży elektrycznej oraz teletechnicznej. Naszymi klientami sš biura architektoniczne, developerskie. Œwiadczymy również usługi dla klientów indywidualnych.

„KOS-EL” specjalizuje się w projektowaniu oraz nadzorze dla obiektów użytecznoœci publicznej, obiektów przemysłowych oraz budownictwa mieszkaniowego. Firma realizuje również nadzory inwestorskie. Firma zatrudnia wykwalifikowanš kadrę inżynierskš, dzięki temu zapewnia klientom zasoby fachowej wiedzy i doœwiadczenia.


Zakres działalnoœci:
 • Realizacja projektów budowlanych
 • Realizacja projektów wykonawczych
 • Realizacja projektów powykonawczych
 • Występowanie o pozwolenia, uzgodnienia z urzędami miast i innymi stronami
 • Pozyskiwanie map, wywiadów branżowych, wypisów z rejestrów gruntów
 • Uzgadnianie projektów z zakładami energetycznymi na terenie całej Polski
 • Nadzór inwestorski
 • Konsultacje i doradztwo
Obecnie prestiżowymi projektami, w których realizacji uczestniczymy jest przebudowa Stadionu Miejskiego im. E. Pohla w Zabrzu, Stadionu Œlšskiego w Chorzowie, Stadionu GKS Katowice oraz Centrum Handlowego Europa Centralna w Gliwicach.

Nasza oferta obejmuje:
 • Projekt budowlany

 • Dokumentacja w formie opisowej (opis techniczny) oraz graficznej (rysunki branżowe), której treœć stanowiš instalacje elektryczne silno i słabo pršdowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów budowlanych. Dokument konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę.

 • Projekt wykonawczy

 • Dokumentacja w formie opisowej (opis techniczny) oraz graficznej (rysunki branżowe), której treœć stanowiš instalacje elektryczne silno i słabo pršdowe w ujęciu szczegółowym. Dokument konieczny w celu prawidłowej realizacji inwestycji.

 • Występowanie o pozwolenia, uzgodnienia z urzędami miast i innymi stronami

 • W zakresie realizowanych projektów realizacja wystšpień do gestorów. Pozyskiwanie wszelkich koniecznych uzgodnień z wszelkimi instytucjami niezbędnymi do realizacji inwestycji.

 • Pozyskiwanie map, wywiadów branżowych, wypisów z rejestrów gruntów

 • W zakresie prowadzonych projektów pozyskiwanie wszelkiej dokumentacji koniecznej do realizacji inwestycji.

 • Uzgadnianie projektów z zakładami energetycznymi na terenie całej Polski

 • Występowanie w imieniu Klienta w sprawach zwišzanych z uzgodnieniami projektów i przyjętych rozwišzań technicznych, współpraca z zakładami energetycznymi.

 • Kosztorysowanie

 • Okreœlanie na etapie realizacji projektów wykonawczych kosztów inwestycji oraz przedmiarów robót elektrycznych

 • Nadzór inwestorski

 • Nadzór inwestorski to przekazanie przez inwestora okreœlonych obszarów kontroli nad realizowanš inwestycjš. W praktyce oznacza to delegowanie zadań inwestora na budowie na wyspecjalizowanš firmę. Nadzór ma na celu kontrolę wykonywanych prac pod względem technicznym, technologicznym oraz prawnym. Kontrola ta polega min. na weryfikacji zgodnoœci prowadzonych robót z projektem, odbiorach technicznych oraz czynnoœciach zatwierdzajšcych poprawnoœć realizacji danego etapu – jest niezbędna dla prowadzenia inwestycji. Nadzór inwestorski to specjalistyczne doradztwo na każdym etapie inwestycji.

 • Konsultacje i doradztwo

 • W zakresie realizowanych projektów wsparcie w rozwišzywaniu wynikłych problemów. Pozyskanie najlepszego biura architektonicznego.Projektujemy w oparciu o rozwišzania Moeller/EatonKOS-EL

ul.Badestinusa 72
41-814 Zabrze

Tel: (32) 276-26-72
       (32) 271-42-52
       (32) 271-42-53
       (32) 271-42-54
Fax: (32) 276-26-72
Mobile: 601 546 548
           668 013 003
E-mail: biuro@kos-el.pl
Kanały RSS
Wiadomoœci
Projekty